Tin tức

Sự Kiện Hàng Ngày Diễn Ra Trong Game Máy Chủ HYON !

Phân Bố Sự Kiện
 

Tên Sự Kiện Server Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
3 , 4 8h00 10h00 14h00 16h00 20h00 22h00 Box 1-2-3-4-5
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Đồ 1 op
Hàng ngày
Kundun ( Kalima 7 ) 3,4,5 Hồi sinh sau 8h
Tại Bản Đồ Kalima 7
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng ngày
Medusa 4,5 10h10 - 20h10
Tại Map
Crywolf ( Server 4, 5 )
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng Ngày
Kundun ( Devias 4 ) 2,3 8h15 - 10h15 - 14h15
16h15 - 18h15 - 20h15
Tại Máp
Davias 4 ( Server 2, 3 )
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng Ngày

Rakion

3,4

11h50 - 21h50
Item cao cấp
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng ngày
SkyEvent 3, 4 09h10 - 21h10 Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện Sv - 3 Qua 12h đêm sẻ mở cửa lại Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu Tất Cả 2h 1 chuyến bắt đầu từ 01h00 Ngọc - Item Thần Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ Tất Cả 2h 1 lần từ 00h30p EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lâu Đài Máu Tất Cả 2h 1 lần từ 1h00 EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Summer Event Sv - 1 10hh50 - 22h50 Ngọc Davias 4
(75.175)
Thỏ Trắng Event Sv - 1 11h50 - 21h50 Ngọc Davias 4
(75.175)
Binh đoàn phù thủy trắng Tất Cả 8h10 - 10h10
13h10 - 15h10
19h10 - 21h10
Ngọc Lorencia - Noria - Devias

Rồng Đỏ

Tất Cả
8h30
15h30
21h30
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Happy Hour Event Tất cả 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngày


BQT MUPC.VN
Xin Thông Báo!